Gamla ”GDG” rivs för att ge plats åt ett nytt och modernt ”resecentrum”

Munkordet 031120

De senaste tio åren har Farzin Raissi förhyrt lokaler av Munkfors kommun i förutvarande GDG eller Busstationen. För cirka fem år sedan framfördes från kommunen en idé att riva busstationen och uppföra en ny byggnad. Det visade sig emellertid svårt att bilda ett bolag för projektet varför Farzin lät utforma ett eget förslag, som gick ut på att Kommunen, Värmlandstrafik och Farzin skulle bilda ett bolag och uppföra en ny byggnad. Detta gick heller inte att genomföra. Nu återstod endast ett alternativ och det var att Farzin själv blev byggherre. Som privatperson var det inte så lätt att övertyga myndigheter och dess tjänstemän speciellt kredit givarna om att projektet var genomförbart och lönsamt i Munkfors. Farzin måste försöka ändra dessa människors syn på Munkfors, därför  att ingen trodde på idén.

Farzin´s förslag var dels att det skulle byggas två rondeller, en i korsningen riksväg 62-Tallbacksvägen och en i korsningen Tallbacksvägen – Tallåsvägen, dels att Munkfors kommun skulle riva byggnaderna (GDG) samt sanera marken och återställa tomten och ordna tillfälliga lokaler Därefter var Farzin beredd att köpa tomten, som skulle utökas med ulligare 1000kv, för 150000 kronor för att uppföra en ny byggnad. Farzin´s förslag accepterades till sist av kommunen och rivnings- och saneringsarbetet påbörjades under augusti månad 2003.  Enligt överenskommelsen skall bottenplattan för byggnaden var färdig innan oktober månads utgång. Farzin har bildat ett bolag för projektet, Raissi Resort AB, där Farzin själv är vd och byggherre. Byggentreprenör är NCC, som har totalentreprenad. Byggtiden är beräknad till ett halvt år.

Byggnaden får en sammanlagd yta av 700 kvadratmeter varav en mindre del finns på övre våningsplanet i husets mitt. Byggnaden kommer att innehålla lokaler för Turistbyrån, Värmlandstrafik med bussgods och hållplats för persontransporter, Servicebutik, Gourmetrestaurang, café och gatukök, Taxi, Post med hantering av alla paket till Munkfors samt kontors/arbetslokaler för korttidsuthyrning . På övre botten kommer att finnas konferens/samtalsrum, toalett och kontor. Här kommer också att finnas en mindre utställning med alster av Munkfors kommuns konstnärer.

Munkfors alla företagare kommer att ”visa upp sig” i lokalerna med t.exmontrar och dylikt. Det kommer att finnas tillgång till mycket service i lokalerna. T.ex. Guide till företag och aktivitet i Munkfors

Söder om byggnaden kommer att finnas en parkeringsplats för fem bussar och norr om en parkeringsplats för ett 30-tal personbilar och husvagnar.

Farzin anser att det är viktigt att de båda cirkulationsplatserna för trafiken blir byggda. Enligt beslut hos berörda myndigheter ska dessa arbeten vara färdiga senast under år 2005.

Projektet har kostnadsberäknats till 8,5 miljoner kronor. I  LTA-bidrag(allmän länstrafik, som söks av Värmlandstrafik  hos Vägverket) erhålles 3,7 miljoner kronor. Resterande summa är egen insats och lån där Munkfors kommun tecknat borgen om 2 miljoner kronor. Tyvärr är Munkforsbankerna inte kreditgivare.

Projektet skapar fem heltidsjobb redan första året.

Farzin anser att ”Resecentrum” får ett alldeles perfekt läge intill riksväg 62. Vägen går också tvärs igenom kommunen. Man måste jobba för att busstrafiken till Norra Värmland alltid kommer att gå på riksväg 62. Man måste också försöka att få bussarna att stanna till lite i Munkfors så att passagerarna kan göra en paus. Målet är då att ha aktiviteter att erbjuda så att hela Munkfors för nytta av trafiken och att Munkfors blir ett omtyckt resmål.

En tolv meter hög skyltstolpe kommer att sättas upp invid riksväg 62 omedelbart innan cirkulationsplatsen i korsningen med Tallbacksvägen. På skylten ska finnas anläggningens namn och uppgifter om övriga företag som finns i anläggningen.

Farzin vill att Munkfors befolkning hjälper honom att hitta ett lämpligt och trevligt namn på anläggningen. I namnet ska ”62” ingå. Ditt förslag kan Du ringa in till Farzin på telefonnummer 0563-50007 eller lämna det skriftligt vid GODISSTATIONEN.

Claes N.